ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างภาพประติมากรรม อนุสรณ์สถาน

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างภาพประติมากรรมอนุสรณ์สถาน

“ ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ  ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)”

เรียนเชิญ  พี่น้องชาวไทยทุกท่าน

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ (Love of nation, religion and king) เป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธา ยึดมั่นในศาสนา และเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลเมืองที่มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จะเป็นพลเมืองที่แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองดีของชาติ มีความสามัคคี ปรองดอง ภูมิใจ เชิดชูความเป็นไทย ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ด้วยสำนึกในความเป็นคนไทย องค์กรทูตสันติภาพร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ สำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กรมที่ดิน ชมรมฅนรักษ์ดี และภาคีเครือข่าย มีความตั้งใจสร้างอนุสรณ์สถานแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้มีพิธีบวงสรวงและพิธีวางศิลาฤกษ์ไปแล้ว วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ทอดผ้าป่า ปูน-อิฐ-หิน-ดิน-ทราย คนละหนึ่งกำมือ และ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ องค์กรทูตสันติภาพและ คณะกรรมการโครงการโครงการ “ตามรอยพ่อ” ของแผ่นดินตอน… ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ  ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)  จึงได้กำหนดจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสบทบทุนก่อสร้างอนุสรณ์สถาน “ภาพดอกไม้แห่งหัวใจ  ผู้เฒ่าแห่งภาคอีสาน (แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์)” พร้อมเล่าเรื่องราวปติมากรรมฝาพนังภาพพระราชกรณียกิจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์  และปรับภูมิทัศน์สถานที่ก่อสร้าง โดยรอบ

องค์กรทูตสันติภาพ จึงใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า สามัคคีดังโครงการฯ ดังกล่าว

    ดาวน์โหลดเอกสาร
  1. รายละเอียดโครงการ สร้างอนุสรณ์สถาน ภาพดอกไม้แห่งห้วใจ
  2. รายชื่อคณะกรรมการทอดผ้าป่า

Mockup1

Mockup2