ทีมงาน

 

 

นายสุริยะ  ดีตะวันฉาย
ประธาน
องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

Mr.Souriya  Deetawanchaiy
President 

นางสาวชยณัฐ  คงสังข์
กรรมการเลขาธิการ

Miss Chayanat  Kongsang
Secretary

 

นางสาวกิตสนา  คงสังข์
กรรมการเหรัญญิก

ปรัชญาณิศฎ์  ส่งข่าว กรรมการ

นางสาวจิรภัทร  คงสังข์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวกัลป์ตะวัน  คงสังข์
กรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย ศุภกิจ  สีตะพงษ์
ทนายองค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

 

นายบัณฑิต  ไชโย
ผู้อำนวยการศูนย์บประสานงาน
จังหวัดนครพนม

 

               

นางพรทิพย์ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวย การศูนย์ประสานงาน
จังหวัด ภูเก็ต

 

Prof.Dr.BRUNSWICK Pierre,Philippe Daniel
Consultant Dept.

 

 

 

Mr. Mohamed  Scego
Intermational  fo peace Exclusive

Mr. Benny  Wijaya

Cooperation international Exclusive

Mr. Daniel  Lim

Cooperation international Exclusive

Mr.QWEE TONG NG EN. 091 SG

Financial international exclusive

 

Mr.Tan  eong seng

Cooperation international Exclusive

Mr.Muhammad hadileelee abdullah

Cooperation international Exclusive

Mr.Zin Myo oo

Cooperation international Exclusiveulsive

นาง พิชานันต์  บวรอัยสิษฐ์

Cooperation Fund. Exclusive

นายมาซำหม๊ะ ซอมัด

Mr.Masammah Somad
รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงาน
จังหวัดนราธิวาส

นายมงคล  พรมดวงดี
ฝ่ายประสานงานวัตกรรมทางการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง (ปรัชญาและปราชญ์ชาวบ้าน)
 

 

นางสาวเพ็ญนภา    พรหมผลิน

รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดอุบลราชธานี

นายชาญชัย  โฉมลักษณ์

รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดมุกดาหาร

 

เด็กหญิงปิยาภา  ดีตะวันฉาย

Directtor junior
Envoy For Peace

 

เด็กหญิงแพรพัชร  คงสังข์

สมาชิก  junior

เด็กหญิง ญาณิสา  บุญลี 

  สมาชิก  junior
เด็กชาย ต่วนบัตดรูล มูหะมะ สมาชิก  junior

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พลโทธนยศ  ศิริกุล หัวหน้าสำนักงานศูนย์ประสานงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พลเอกพิเชษฐ์  วิสัยจร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก / แม่ทัพภาคที่ 4
พลโทพนม   บัติประโคน หัวหน้าสำนัก กอ.รมน. ประธานชมรมฅนรักษ์ดี
พลโทชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
พ.อ. ดร พิศิษฐ์  ศรีสังข์ กอ.รมน.
พล.ต.ตพีรวัส  อินทร์ก้อง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ศ.ดร. กิจบดี  ก้องเบญจภุช นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกฏหมายมหาชน
นายวัชโรจน์  ไชยเดช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1
นายยงจิตต์  สุนทร – วิจารณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและสันติภาพ
นายวินัย  ศรีวงศ์เสน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 17
ดร. พูนสิน  ประคำมินทร์  ผู้พิพากษาสบทบ
นางสาวพัชรา  คำภีระ  สื่อมวลต่างประเทศ
รศ.ดร. รังสรรค์  วงศ์สรรค์ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านโทรคมนาคม
นายสามารถ  วราดิสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
นางสาวสุภิทธา   บุญเนื้อ ท่านผู้พิพากษาสมทบ
ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ  รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นายแพทย์ ธนากร  บุญยงค์  นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

 

Leave a Reply