ทีมงาน

 

 

นายสุริยะ  ดีตะวันฉาย
ประธาน
องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

Mr.Souriya  Deetawanchaiy
President 

นางสาวชยณัฐ  คงสังข์
กรรมการเลขาธิการ

Miss Chayanat  Kongsang
Secretary

 

นางสาวกิตสนา  คงสังข์
กรรมการเหรัญญิก

ปรัชญาณิศฎ์  ส่งข่าว กรรมการ

นางสาวจิรภัทร  คงสังข์
กรรมการ ฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวกัลป์ตะวัน  คงสังข์
กรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย ศุภกิจ  สีตะพงษ์
ทนายองค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

 

นายบัณฑิต  ไชโย
ผู้อำนวยการศูนย์บประสานงาน
จังหวัดนครพนม

 

               

นางพรทิพย์ ศรีสุวรรณ
ผุ้อำนวนการศูนย์ประสานงาน
จังหวัด ภูเก็ต

 

Prof.Dr.BRUNSWICK Pierre,Philippe Daniel
Consultant Dept.

 

 

 

Mr. Mohamed  Scego
Intermational  fo peace Exclusive

นาย ต่วนอิบนอเฮง  มูหะมะ
ผู้อำนวยการ ศูนย์ประสานงาน
จังหวัดนราธิวาส

นายมงคล  พรมดวงดี
ฝ่ายประสานงานวัตกรรมทางการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง (ปรัชญาและปราชญ์ชาวบ้าน)
นางสาวเพ็ญนภา    พรหมผลิน

นายชาญชัย  โฉมลักษณ์

 

รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดอุบลราชธานี

 


รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

เด็กหญิงปิยาภา  ดีตะวันฉาย

Directtor junior
Envoy For Peace

เด็กหญิงแพรพัชร  คงสังข์

 

 

สมาชิก  junior

เด็กหญิง ญาณิสา  บุญลี 

  สมาชิก  junior
เด็กชาย ต่วนบัตดรูล มูหะมะ สมาชิก  junior

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พลโทธนยศ  ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว สว. 190 ท่าน
พลเอกพิเชษฐ์  วิสัยจร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 4
พลโทพนม   บัติประโคน หัวหน้าสำนัก กอ.รมน. ประธานชมรมฅนรักษ์ดี
พลโทชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก
พ.อ. ดร พิศิษฐ์  ศรีสังข์ กอ.รมน.
พล.ต.ตพีรวัส  อินทร์ก้อง ผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
ศ.ดร. กิจบดี  ก้องเบญจภุช นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกฏหมายมหาชน
นายวัชโรจน์  ไชยเดช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1
นายยงจิตต์  สุนทร – วิจารณ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและสันติภาพ
นายวินัย  ศรีวงศ์เสน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 17
ดร. พูนสิน  ประคำมินทร์  ผู้พิพากษาสบทบ
นางสาวพัชรา  คำภีระ  สื่อมวลต่างประเทศ
นางพิชญา  เดอเซซู

รศ.ดร. รังสรรค์  วงศ์สรรค์

นายสามารถ  วราดิสัย

นางสาวสุภิทธา   บุญเนื้อ

น.พ ธนากร  บุญยงค์ 

สื่อมวลชนต่างประเทศ

นักวิชาการด้านโทรคมนาคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ท่านผู้พิพากษาสมทบ

นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

 

Leave a Reply