สำนักงาน องค์กรทูตสันติภาพ
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 78 หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190

โทร. 08-4750-6060 โทร./โทรสาร 073-516-287
อ.สุริยะ ดีตะวันฉาย (ประธานกรรมการองค์กรทูตสันติภาพ)

โทร. 06-2340-6777
คุณชยณัฐ คงสังข์ (กรรมการเลขาธิการ)

ติดต่อเรา