ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1“ตามแนวพระราชดำริ” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ”

กำหนดการ แผนการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 สรุปและประมวลภาพ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 , 2 , 3และ 4 เรื่อง “ตามแนวพระราชดำริ” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1 , 2 , 3 และ 4 เรื่อง  “ตามแนวพระราชดำริ” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ”            สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า องค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) จึงได้จัดทำ โครงการศูนย์คุณธรรม จริธรรมธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพื่อสันติภาพ  เพื่อเป็นศูนย์วิจัย ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และนวัตวิถีเกษตร “ตามแนวทางพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเดินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

“ตามแนวพระราชดำริ” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” รุ่นที่ 4

  สรุปและประมวลภาพอบรมรุ่นที่ 4   “ตามแนวพระราชดำริ” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” รุ่นที่ 4           องค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) จัดทำ โครงการศูนย์คุณธรรม จริธรรมธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพื่อสันติภาพ  เพื่อเป็นศูนย์วิจัย ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และนวัตวิถีเกษตร “ตามแนวทางพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเดินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย หลักการและเหตุผล               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพึ่งตนเอง …

“ตามแนวพระราชดำริ” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” รุ่นที่ 4 Read More »

“ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ รุ่นที่ 3

“ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สรุปและประมวลภาพรุ่นที่ 3 องค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) จัดทำ โครงการศูนย์คุณธรรม จริธรรมธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพื่อสันติภาพ  เพื่อเป็นศูนย์วิจัย ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และนวัตวิถีเกษตร “ตามแนวทางพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเดินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย หลักการและเหตุผล               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพึ่งตนเอง …

“ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ รุ่นที่ 3 Read More »

“ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” รุ่นที่ 2

“ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” รุ่นที่ 2 วันที่ 24 กรกฎาคม  – 26  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ. องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace จ.นครศรีธรรมราช สรุปและประมวลภาพรุ่น 2 องค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) จัดทำ โครงการศูนย์คุณธรรม จริธรรมธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพื่อสันติภาพ  เพื่อเป็นศูนย์วิจัย ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และนวัตวิถีเกษตร “ตามแนวทางพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเดินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย หลักการและเหตุผล           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน …

“ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” รุ่นที่ 2 Read More »

“ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” รุ่นที่ 1

เรื่อง  “ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ. องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace จ.นครศรีธรรมราช   สรุปและประมวลภาพ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1    

ศูนย์ คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อสันติภาพ องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตามแนวพระราชดำริ” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” กลุ่มที่ 1 มีทั้งหมด 4 รุ่น ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2563

ยินดี!+… กับ…..การเปิดศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace จ.หนองบัวลำภู 5 ตุลาคม 2562

องค์กรทูตสันติภาพ(Envoy For Peace)ได้เปิดสำนักงานสาขาใหม่ “ศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace จ.หนองบัวลำภู” 5 ตุลาคม 2562  ณ จังหวัดหนองบัวลำภู สาขาจังหวัดที่ 5 ”ศูนย์ประสานงานอง์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) จังหวัดหนองบัวลำพู” และเยี่ยมชมงาน ภาคีเครือข่าย ศูนย์นวัตกรรมเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเกษตร ดำเนินงานโดย อาจารย์สุริยะ ดี.ตะวันฉาย ทีมงาบและภาคีเครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน.

ข่าวดี! กับคนรักสันติภาพ & ภาคีเครือข่ายองค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

ศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) จังหวัดหนองบัวลำภู 37/1 หมู่ 15 ถนนวรราชภัคคี (สวนนงลักษณ์) ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 www.envoyforpeace.org โทร.+(66) 84 750 6060 โทร.+(66) 94 289 8895