พวกเรารักสันติภาพ & พวกเรารัก อง์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

พวกเรารักสันติภาพ & พวกเรารักองค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

สันติภาพคือ การให้ การให้ คือ สันติภาพ “ให้ รัก ให้อภัย ให้กำลังใจ เพื่อมลมนุษยชาติ