ศูนย์ คุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดเพื่อสันติภาพ องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ตามแนวพระราชดำริ” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” กลุ่มที่ 1 มีทั้งหมด 4 รุ่น ตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง กันยายน 2563