โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ”