“ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” รุ่นที่ 1

เรื่อง  “ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ”

ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ณ. องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace จ.นครศรีธรรมราช

 

สรุปและประมวลภาพ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1