ยินดี!+… กับ…..การเปิดศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace จ.หนองบัวลำภู 5 ตุลาคม 2562

องค์กรทูตสันติภาพ(Envoy For Peace)ได้เปิดสำนักงานสาขาใหม่ “ศูนย์ประสานงานองค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace จ.หนองบัวลำภู” 5 ตุลาคม 2562  ณ จังหวัดหนองบัวลำภู สาขาจังหวัดที่ 5 ”ศูนย์ประสานงานอง์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) จังหวัดหนองบัวลำพู”

และเยี่ยมชมงาน ภาคีเครือข่าย ศูนย์นวัตกรรมเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญา ปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ เกี่ยวกับการเกษตร ดำเนินงานโดย อาจารย์สุริยะ ดี.ตะวันฉาย ทีมงาบและภาคีเครือข่ายจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน.