“ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” รุ่นที่ 2

“ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ” รุ่นที่ 2

วันที่ 24 กรกฎาคม  – 26  กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ณ. องค์กรทูตสันติภาพ Envoy For Peace จ.นครศรีธรรมราช

สรุปและประมวลภาพรุ่น 2

องค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) จัดทำ โครงการศูนย์คุณธรรม จริธรรมธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพื่อสันติภาพ  เพื่อเป็นศูนย์วิจัย ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ฝึกอบรม คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม และนวัตวิถีเกษตร “ตามแนวทางพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และเดินตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย

หลักการและเหตุผล

          สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีกินดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้แก่ประชาชน และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงการรู้จักพึ่งตนเอง ความพอประมาณ พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการวางแผนตัดสินใจ กระทำในสิ่งที่ควรจะเป็น เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การวางรากฐานการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ องค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) ได้กำหนดกลยุทธ์การปลูกฝัง คุณธรรม จริธรรมธรรม และเศรษฐกิจพอเพียง ฟื้นฟูจิตใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพื่อสันติภาพ  มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อให้เยาวชนคนไทย มีความรู้ ความเข้าใจสามารถปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ   ได้อย่างถูกต้อง ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งวิจัย ให้กับนักเรียน เยาวชน  ครูอาจารย์ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ จากหลักการดังกล่าว ทางองค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) ได้มีแนวคิดจัดทำจัด จัดสร้าง “ศูนย์คุณธรรม จริธรรมธรรม และเศรษฐกิจพอเพียงฟื้นฟูจิตใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด เพื่อสันติภาพ”  ขึ้น เพื่อสมาชิกภาคีเครือข่าย และคนไทยทั่วไปได้เรียนรู้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ไม่ตกเป็นทาสของ  ความฟุ้งเฟ้อ  ฟุ่มเฟือย  มุ่งหวังให้คนไทยมีความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง  แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความอยู่ดีกินดี  เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ภายใต้การดูแลและดำเนินงานขององค์กรทูตสันติภาพ(Envoy For Peace)โดยองค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace)ได้ตระหนักและน้อมนำ “พระราชดำริ   หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระองค์พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย  ซึ่งหลักการทรงงานของพระองค์จะเน้นการ “เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนา” อย่างสอดคล้องกับ “ภูมิสังคม”