Projects

  • วางรากฐานสานฝัน สันติภาพปองดอง

    โครงการ วางรากฐานสานฝัน สันติภาพปองดอง ทูตสันติภาพสมานฉันท์ “ฅนกล้า คืนถิ่น” เสารั้ว รอบวัง ตลาดน้ำ สินค้าท้องถิ่น ท่องเที่ยววิถี ไทยมาลายู 26 กุมภาพันธ์ 2558