กิจกรรมถวาย สมเด็จพระเทพฯ

กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงเรียนตาดิกาและกีฬาพื้นบ้าน

ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗