โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุ่นที่ 1“ตามแนวพระราชดำริ” หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ”

กำหนดการ แผนการฝึกอบรม ครั้งที่ 1 สรุปและประมวลภาพ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1