IMG_3892

นายสุริยะ  ดีตะวันฉาย

ประธานองค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace)

นางสาวกิตสนา  คงสังข์ กรรมการเหรัญญิก
นางสาวชยณัฐ  คงสังข์ กรรมการเลขาธิการ
ปรัชญาณิศฎ์  ส่งข่าว กรรมการ
นางสาวจิรภัทร  คงสังข์ กรรมการ
นางสาวกัลป์ตะวัน  คงสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายแปง  แสนสุข รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการจังหวัดนครพนม
นายชาญชัย  โฉมลักษณ์ รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดมุกดาหาร
นางสาวเพ็ญนภา    พรหมผลิน รักษาการ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานจังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมการที่ปรึกษา

พลโทธนยศ  ศิริกุล หัวหน้าสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พลเอกพิเชษฐ์  วิสัยจร ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 4
พลโทพนม   บัติประโคน หัวหน้าสำนัก กอ.รมน. ประธานชมรมฅนรักษ์ดี
ดรนิพนธ์  มะสังข์หลง ประธานชมรมทนายความมุสลิม
พลตรีชาญชัย  เอมอ่อน  ผู้บัญชาการทหารบกที่ 24
พ.อ. ดร พิศิษฐ์  ศรีสังข์ กอ.รมน.
พ.ต.อ. พีรวัส  อินทร์ก้อง รอง ผบก.น. 9
รศ.ดร. กิจบดี  ก้องเบญจภุช นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญกฏหมายมหาชน
นายวัชโรจน์  ไชยเดช ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 1
นายยงจิตต์สุนทร – วิจารณ์
นายวินัย  ศรีวงศ์เสน ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 17
ดร. พูนสิน  ประคำมินทร์  ผู้พิพากษาสบทบ
นางสาวพัชรา  คำภีระ  สื่อมวลต่างประเทศ
นางพิชญา  เดอเซซู

รศ.ดร. รังสรรค์  วงศ์สรรค์   

นายสามารถ  วราดิสัย

นางสาวสุภิทธา   บุญเนื้อ

สื่อมวลชนต่างประเทศ

นักวิชาการด้านโทรคมนาคม

ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

ท่านผู้พิพากษาสมทบ