กิจกรรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ”

สรุปและประมวลภาพอบรมรุ่นที่ 4

Leave a Reply