โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ”รุ่นที่ 3

สรุปและประมวลภาพรุ่น 2