โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“ตามตามศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือเพื่อมวลมนุษยชาติ”รุ่นที่ 1

สรุปและประมวลภาพ ศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 1