ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่

โครงการเทิดพระเกียรติ “ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่” ของแผ่นดิน (ครั้งที่ ๑)
ต้นไม้ของแม่ เพื่อมิตรภาพ สันติภาพ
วันที่ ๑๐ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงงานหนักตรากตรำมาช้านาน และอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากพระราชกรณีย์กิจ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทุกหนแห่งของประเทศ ไม่ว่าจะทุรกันดารเพียงใด เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ปวงพสกนิกรของพระองค์ ทั้ง ๒ พระองค์ทรงแก้ไขปัญหาต่างๆ ถึงรากแก้วแก่นแท้ของปัญหา เช่น โครงการเกี่ยวกับป่าและน้ำทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยเป็นอันมาก ดังพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ……

” พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ข้าพเจ้าจะเป็นป่า ป่าที่มีความจงรักภักดีต่อน้ำ ”

พระราชกระแสใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีทรงเรียกว่า ” ป่ารักน้ำ ” เพราะต้นไม้ต้องรักน้ำเป็นของคู่กันและทั้งคู่นี้เป็นสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยที่สุด ฉะนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเหล่าเกษตรกรแต่การที่จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์ก็ต้องมีป่าที่สมบูรณ์ไปด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยเรื่องป่ามาก ทรงเฝ้าศึกษาหาทางปลูกป่า เพราะมีความสำคัญต่อความบริบูรณ์ของน้ำ และความชุ่มชื้นของแผ่นดิน และมีผลสืบทอดมาถึงชีวิตและการเกษตร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงก่อเกิดโครงการเทิดพระเกียรติ “ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่” ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑ ต้นไม้ของแม่ เพื่อ มิตรภาพ สันติภาพ

จากเหตุการณ์ความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่คุกรุ่นมากว่า ๑๑ ปี ที่ผ่านมา ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์ในหลายระดับและหลากหลายอาชีพ ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยจนกระทั่งถึงขั้นพิการ และเสียชีวิต ซึ่งปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว มีผลกระทบ ทางด้านจิตใจ เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องใน พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

องค์กรทูตสันติภาพ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ทำงานสันติภาพ ในรูปแบบ “Peace Organization” อยู่ในพื้นที่มา กว่า ๑๑ ปี โดยใช้แนวทางสันติวิธี นำวิถีมาลายู คู่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพ องค์กรทูตสันติภาพ ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวพระราชดำริที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ซึ่งเป็นประโยคทองที่พสกนิกรของพระองค์สามารถที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราได้ แนวทางการทำงานแก้ไขปัญหาขององค์กรทูตสันติภาพ ได้ยึดเอาหลัก ประสบการณ์จริงบนพื้นฐานวิถีมายูคู่สันติภาพ แปลงเป็นทฤษฎี จึงเป็นที่มาของภารกิจ “กู้คนวางระเบิด” ขององค์กรทูตสันติภาพ เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสที่จะ “เข้าใจ” ในการที่จะ “เข้าถึง” และร่วมมือร่วมใจกัน “พัฒนา” ให้สังคมและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้อยู่กับสังคมส่วนรวมของประเทศไทยอย่างมีสันติสุข แม้ว่ากิจกรรมการทำงานต่างๆ ที่องค์กรทูตสันติภาพ ทำงานมากว่า๑๑ ปี เป็นเพียงส่วนเสี้ยวของสังคมส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคมไทย

จึงเกิดเป็นปรัชญา

ONCE WIN ONE” for peace

ครั้งหนึ่ง เราคือหนึ่ง ร่วมกัน เพื่องานสันติภาพ

เพื่อมุ่งสู่สังคมไทย ที่ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม ไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่าย และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

จากพระราชกรณียกิจนานับปการ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย และเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์กรทูตสันติภาพ จึงจัดทำกิจกรรม

โครงการเทิดพระเกียรติ “ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่” ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑
ต้นไม้ของแม่ เพื่อ มิตรภาพ สันติภาพ

ต้นไม้ ๓ ต้น คือ ต้นศีลธรรม ต้นคุณธรรม ต้นจริยธรรม


ต้นศีลธรรม ( ต้นกันเกรา ) หมายถึง ความเท่าเทียมกันของสิทธิมนุษยชนทุกชนเผ่า ผูกพันธุ์ฉันญาติมิตรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ของคนในชาติโดยการปลูกต้นกันเกราต้นไม้ตระกูลวรรณคดีโบราณภาคใต้ประเภทสมุนไพร ประโยชน์นำมาต้มดื่มเป็นยารักษาโรค เช่นโรคเบาหวาน
image005image006

ต้นคุณธรรม (เป็นต้นไม้ประจำจังหวัด) หมายถึง ความรักความอบอุ่นและความห่วงใย เช่น
จังหวัดปัตตานี ( ปลูกต้นตะเคียนทอง) เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เนื้อไม้ มีความทนทาน ทนปลวกได้ดี ไสกบตบแต่งและชักเงาได้ดี ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง ใช้ทำเครื่องเรือน สะพาน ทำเรือ วงกบประตูหน้าต่าง ชัน ใช้ผสมน้ำมันทาไม้ ทำน้ำมันชักเงาปลูกได้ทุกภาคที่มีความชุ่มชื้น
image007image008

จังหวัดยะลา (ปลูกต้นศรียะลา) เป็นไม้ยืนต้นไม้ต้นสูง ๕ – ๑๕ เมตร ออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งและลำต้น สีเหลือง กลิ่นหอม ใช้ประโยชน์ดอกสวยงามปลูกเป็นไม้ประดับ
image009image010


จังหวัดนราธิวาส (ปลูกต้นตะเคียนชันตาแมว) เป็นประเภทไม้เนื้อแข็งนิยมนำมาสร้างบ้าน โรงเรียน ศาลาวัด มัสยิด และเฟอร์นิเจอร์ ปลูกขึ้นจำเพาะในพื้นที่ภาคใต้
image011image012

จังหวัดสงขลา (สะเดาเทียม) เป็นไม้โตเร็ว เนื้อไม้คุณภาพดี ปลวกและมอดไม่ค่อยทำลายสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เกือบ ทุกส่วน เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องเรือน เครื่องแกะสลัก ดอกอ่อนใชรับประทานได้ เมล็ด นำมาสกัดสารทำยาฆ่าแมลง เปลือกต้มทำยาแก้บิด
image013image014

ต้นจริยธรรม ( ต้นราชพฤกษ์ ) หมายถึง ความร่มเย็นผาสุกภายใต้พระบรมโพธิสมภาร โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์ ต้นไม้สิริมงคลชั้นสูงของปวงชนชาวไทย เจริญเติบโตได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย เป็นต้นไม้สักการะที่รวมใจไทยทั้งชาติเป็นหนึ่งเดียวซึ่งนำมาทำเป็นเสาหลักเมือง สัญลักษณ์ของความเป็นชนชาติไทย ที่มีองค์พระประมุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระองค์เดียวกัน
image015image016

 

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการ “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

๒. เพื่อให้ข้าราชทุกภาคส่วน ภาคเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

๓. เพื่อให้ข้าราช ภาคเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความรักความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ นำพามาซึ่งความสงบสุข ก่อเกิดสันติภาพที่ยั่งยืน

๔. ก่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในการทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน อันจักนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันเพื่อสันติภาพ และก่อเกิดความสงบสุขแบบยั่งยืนขึ้นในพื้นที่

๕. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึก รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักชุมชน ให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ได้เกิดความรักความห่วงแหนและดูแลป่าไม้ต้นน้ำลำธาร

๖. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการเล่นกีฬาการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่แข่งแรงสมบรูณ์ นำมาซึ่งความเข้มแข็งทางสุขภาพที่ดีของชุมชน

๗. พื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ร่วมและมีกิจกรรมอันเป็นประโยชน์กับตนเองและชุมชนเยาวชนได้ห่างไกลยาเสพติด และไม่ต้องเป็นเหยื่อไปเข้าร่วมกับกลุ่มที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่

๘. เพื่อนำเอาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมามีส่วนร่วมในการสร้างความรักความสามัคคี ไม่แบ่งพรรคแบ่งฝ่ายในชุมชน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน

๙. เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์มรดกพื้นบ้าน และมรดกชาติ ตามแบบอัตลักษณ์พื้นบ้าน วิถีมาลายู ให้คงอยู่สืบต่อไป

๑๐. เพื่อนำหลักคำสอนทางศาสนา มาบูรณาการร่วมกับกิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมความรักความสามัคคี ในชุมชน เพื่อป้องกันภัยยาเสพติด ภัยต่อความมั่นคง อันจะนำไปสู่ความสันติสุขเกิดสันติภาพในชุมชนและประเทศชาติต่อไป

 

เป้าหมาย

๑. เจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกภาคส่วน

๒. ผู้นำศาสนาทุกศาสนา

๓. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน

๔. ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ชาวบ้านในพื้นที่

 

รูปแบบโครงการ

๑. ขอต้นไม้พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ต้นคุณธรรม ต้นศีลธรรม ต้นจริยธรรม

๒. พิธีมอบต้นไม้พระราชทาน ต้นคุณธรรม ต้นศีลธรรม ต้นจริยธรรม โดยแม่ทัพภาคที่ ๔ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รองเลขาธิการ สำนักงานปราบปรามยาเสพติด อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมพลศึกษา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ ณ ค่ายจุฬาภรณ์ รองเสนาธิการทหารอากาศ … กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ ผบก.ตชด.ภาค ๔ พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา บก.ตชด.ภาค ๔ ให้กับตัวแทนจังหวัด โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา

๓. ปลูกต้นไม้ คุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม พร้อมกันทุกหมู่บ้าน ทั้ง ๓ จังหวัดชายแดนใต้

๔. แข่งขันฟุตบอลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่” ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑  ต้นไม้ของแม่ เพื่อมิตรภาพ สันติภาพ ระหว่างทีม วี.ไอ.พี. ๓ จังหวัดชายแดนใต้ กับทีมชาติไทย

๕. จัดมินิคอนเสิร์ต “ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่” ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑  ต้นไม้ของแม่ เพื่อมิตรภาพ สันติภาพ

 

ได้รับการสนับสนุน โดย

๑. กองทัพภาคที่ ๔

๒. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๓. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

๔. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ (ศชต)

๕. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๖. กระทรวงมหาดไทย

๗. สำนักงานปราบปรามยาเสพติด

๘. กรมป่าไม้

๙. กรมพลศึกษา

๑๐. กองทัพเรือ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ค่ายจุฬาภรณ์

๑๑. กองทัพอากาศ กองกำลังทหารอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ สนามบินบ่อทอง จ.ปัตตานี

๑๒. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๔

๑๓. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

โครงการเทิดพระเกียรติ “ป่ารักษ์น้ำตามรอยแม่” ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๑ ต้นไม้ของแม่ เพื่อ มิตรภาพ สันติภาพ เป็นโครงการหนึ่งที่องค์กรทูตสันติภาพ ได้ริเริ่มและประสานงานขอการสนับสนุนจาก หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินโครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์