แข่งขันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านโรงเรียนตาดิกา

โครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงเรียนตาดิกาและกีฬาพื้นบ้าน
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗

ณ สนามกีฬาตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

P3-1

หลักการและเหตุผล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๙๘ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ได้รับพระราชทานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์ พระองค์ท่านได้ปฏิบัติ พระราชภารกิจในหน้าที่ราชการและยังทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์หลักของบ้านเมือง เกือบทุกด้านและทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสาน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมาย โดยเฉพาะการทรงงาน   ด้านการบริหารองค์การ และมูลนิธิ เพื่อสาธารณกุศล

ทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการต่างๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนผู้ยากไร้ ในชนบท โดยเฉพาะการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ทรงเห็นว่าเด็กจะเรียนหนังสือไม่ได้ ถ้าท้องหิว หรือเจ็บป่วย จึงทรงริเริ่มโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๓ ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงพระราชทานพระราชทรัพย์ให้ก่อสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ศูนย์การเรียนชุมชนสำหรับชาวไทยภูเขา ห้องเรียนเคลื่อนที่  ทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นค่าตอบแทนครูผู้สอน และทรงจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนพระราชทาน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสได้รับการศึกษาที่เหมาะสม จะได้มีความสามารถในการพึ่งตนเอง และเป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ในอนาคต ทรงติดตามการดำเนินงาน โครงการตามพระราชดำริอย่างใกล้ชิด และเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในโครงการ ด้วยพระองค์เองเสมอ

จากพระราชกรณียกิจนานับปการ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย และเนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ (๒ เมษายน ๒๕๕๗) องค์กรทูตสันติภาพ (Envoy For Peace) เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ทำงานสันติภาพ ในรูปแบบ “Peace Organization” อยู่ในพื้นที่มา กว่า 10 ปี โดยใช้แนวทางสันติวิธี นำวิถีมาลายู คู่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อก่อให้เกิดสันติภาพ ได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยแนวพระราชดำริที่ว่า “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”  ซึ่งเป็นประโยคทองที่พสกนิกรของพระองค์สามารถที่จะร่วมกันดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราได้

แนวทางการทำงานแก้ไขปัญหาขององค์กรทูตสันติภาพ ได้ยึดเอาหลัก ประสบการณ์จริงบนพื้นฐานวิถีมายูคู่สันติภาพ แปลงเป็นทฤษฎี จึงเป็นที่มาของภารกิจ “กู้คนวางระเบิด” ขององค์กรทูตสันติภาพ  เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสที่จะ “เข้าใจ” ในการที่จะ “เข้าถึง” และร่วมมือร่วมใจกัน “พัฒนา”  ให้สังคมและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้อยู่กับสังคมส่วนรวมของประเทศไทยอย่างมีสันติสุข  แม้ว่ากิจกรรมการทำงานต่างๆ ที่องค์กรทูตสันติภาพ ทำงานมากว่า10 ปี เป็นเพียงส่วนเสี้ยวของสังคมส่วนใหญ่ก็ตาม แต่ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันของคนในสังคมไทย

จึงเกิดเป็นปรัชญา

ONCE WIN ONE” for peace

ครั้งหนึ่ง เราคือหนึ่ง ร่วมกัน เพื่องานสันติภาพ

เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม”

เนื่องจากองค์กรทูตสันติภาพได้ทำงานสันติภาพร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป มาตลอดกว่า 10 ปี ในครั้งนี้องค์กรทูตสันติภาพได้ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เป็นองค์กรบริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในพื้นทีมีการก่อความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และยังเคยมีเหตุการณ์ ไม่สงบในหลายๆครั้ง และครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2547  เยาวชนทีมฟุตบอลในพื้นที่ได้เสียชีวิต จำนวน 9 คน จากเหตุการณ์ก่อความไม่สงบในพื้นที่ เหตุการณ์ครั้งนั้นยังเป็นฝันร้ายของชาวบ้านในพื้นที่ จนถึงทุกวันนี้ องค์กรทูตสันติภาพและองค์การบริหารส่วนตำบลธารคีรี  จึงจัดทำโครงการ แข่งขันกีฬาฟุตบอลโรงเรียนตาดิกาและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อถวายความจงรักภัคดีเฉลิม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๗ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ และยังก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนในพื้นที่ เพื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันอันจักนำความสงบสุขก่อเกิดสันติภาพแบบยังยืนให้เกิดขึ้นในพื้น ดังกล่าว

 

วัตถุประสงค์

 1. ให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบัน พระมหากษัตริย์
 2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
 3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจความรักความสามัคคีให้ชาวบ้านในพื้นที่
 4. ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน เพื่อลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกันอันจักนำความสงบสุขก่อเกิดสันติภาพแบบยังยืนขึ้นในพื้นที่
 5. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปรักการเล่นกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากลอย่างแพร่หลาย
 6. เพื่ออนุรักษ์มรดกพื้นบ้าน และมรดกชาติ ให้คงอยู่สืบไป

 

เป้าหมาย

 1. องค์กรภาครัฐทุกภาคส่วน
 2. องค์กรภาคเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านฯ
 3. เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

วิธีดำเนินการ

1. ปรึกษาหารือระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน    คณะกรรมการมัสยิดในระดับหมู่บ้าน ฝ่ายปกครอง ผู้นำฝ่ายต่างๆและ  องค์กรทูตสันติภาพ

2. จัดทำโครงการเพื่อวางแผนและกำหนดกิจกรรม

3. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ที่จำเป็น

4. กิจกรรมแข่งขันกีฬา ในวันพุธ ที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๗  ณ สนามกีฬาตำบลธารคีรี  ดังนี้

 • ชักกะเยอ
 • วิ่งกระสอบ
 • ปิดตาตีหม้อ
 • ตีกอฟล์ลงรู
 • แข่งขันฟุตบอลนัดชิงชนะเลิศ

5. การแสดงพื้นบ้าน

 • การแสดงลิเกฮูลู
 • การแสดงอานาซีด นักเรียนตาดีกา

6. ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน